خلق جایگاه گام دوم در این راه می باشد.

مشتریان با دسته کالا احساس نیاز میکنند و با نام برند صحبت میکنند. برای روشن شدن موضوع به مثال زیر توجه کنید: مهمان دارید و برای خرید ماء الشعیر به سوپرمارکت میروید. ماءالشعیر جایگاه محصول در ذهن مخاطب است به مغازه دار میگویید دلستر دارید؟ و مغازه دار قفسه ماءالشعیر را به شما نشان میدهد…